ar-av-ăm-irp

imaginea utilizatorului Dedal
de-colaj

cântăver deleîn mine deșira telecopite
aleierbii fă rănume cuscli piri desema for
pelacolț delu medeasă inter secții îmbâc site
așeza testrato sferic elevea zăilu zor

că treun ghiul frânt cupa seri alin tândco școgeamite
tul burochi dedinspre spa țiu a târnat deun mos or
cândpămân tulse pră vale înar pegii liniș tite
măîm bracîn flu turipoa te noap tea as taosăz bor

ciz melede floa re-albas trăcap ișonde cloro fite
mile pun și-adorma gale nesim țin du-măușor
cui băritîn mu șuroiul cede-a valmaneîn ghite
vi sele șile arun cămas ticate înde cor

de mai calci pe câmp iubito să îmi spui cu glas scăzut
dacă primăvara asta a venit sau a trecut

Experiment literar: 

Comentarii

interesantă variantă. Daca e experiment atunci pune-o la experiment. modesta mea varianta: cânt ă ver del eînmine de șira tele copite alei erb ii făr ănum e cusclipi ridese mafor pelacol ț del umede asă interse cții îmbâc site așe zates tratos fericele veazăi luzor că treunghiul frântcu pase rialint ândco școgea mite tul burochi dedin sprespa țiua târna tde unmosor cândpă mântu lse pră valeînar pegiilini știte măîmbra cînflu turipoa tenoa ptea astaos ăzbor ci zmele defloa re-alba străcapiș ondeclor ofite mi lepu nși-ador magalen esimți ndu-mău șor cui băritîn mușur oiulce de-aval maneîng hite vi seleșile arun cămastic ateînde cor

Virgil, mulțam, faină varianta ta, deschide poarta unor noi înțelesuri, însă taie nemilos firul prozodic, ceea ce nu mai gâghilă într-un mod plăcut urechile de muzichie, anulând experimentul fonic explicația încadrării (sau neîncadrării) e generatoare de zâmbet (cel puțin): textul chiar a figurat câteva minute la "experiment-cutia de nisip" - așa l-am postat inițial, dar văzând că a izbucnit în toată splendoarea lui, în prima pagină, am presupus, necunoscând mecanismele intime ale siteului, că acea cutie cu nisip ar determina automat remarcarea sa - ca o opțiune lăsată la bunul simț al autorului, întru expunerea textului, obligatoriu semnificativ - un soi de "uite ce ou de aur am scos eu și am așezat în nisip, uitați și vă minunați"; așa că am purces degrabă întru schimbarea "cutiei"; e drept, după aceea am observat ca textele din prima pagină se schimbă, aleatoriu mea culpa

excelenta despicare de primavara , inversa cabalei care lipeste cuvintele, anuleaza spatiile si gaseste alte intelesuri fenomenale. Va veni o vreme cand nu va mai fi nevoie de cuvinte ci doar de intentia mesajului truncat. Rameau