(1.1) Este poeticul o cale de cunoaştere şi acţiune? Azi Heidegger (1): Poeticul locuieşte Omul

imaginea utilizatorului Sixtus

Preambul

Încep acest şir de eseuri cu speranţa că îl voi termina. Fiecare text este un draft (preprint). Le mulţumesc celor care vor comenta. Şi, eventual, vor veni cu sugestii.

§1. Poeticul locuieşte Omul - parafrazând şi comentându-l pe Heidegger

Poeticul locuieşte Omul. Aceasta este o parafrază a unui citat la care recurge Heidegger, aflat la începutul paragrafului V din capitolul Arta şi spaţiul al cărţii sale Originea operei de artă [1].

Iată citatul original: ’Plin de merite, şi totuşi în chip poetic, locuieşte Omul pe acest pământ’ ¬ (Hölderlin)

De ce mi-am permis această parafrază? Pentru că mi se pare mai adecvată celor ce doresc să le spun. Deoarece [2]:

„Poezia reprezintă, pentru Heidegger, cealaltă mare cale de acces la adevărul Fiinţei. Poetul este un mediator şi un mesager…el devine agentul unei rostiri esenţiale (Sagen).”

§2.’Trei pericole ameninţă gândirea’ [3]:

„[a]Pericolul cel bun, şi de aceea mântuitor, este vecinătatea poetului-rapsod.
[b]Pericolul cel rău, şi de aceea cel mai aprig, este gândirea însăşi. Ea trebuie să gândească împotriva ei însăşi, ceea ce doar rar îi stă în putinţă.
[c] Pericolul de-a dreptul nociv, şi de aceea dătător de rătăcire, este filozofarea.”

La acestea voi adăuga încă unul:

[d] Tehnicul; cel mai periculos şi nociv, care deşi nu este menţionat expres de Heidegger, îşi găseşte locul deosebit în a sa Origine [a] operei de artă.

Voi începe cu ’Pericolul cel rău…’ şi vom vedea pe parcurs cum acesta se întâlneşte cu celelalte.

§3.Pericolul cel rău, şi de aceea cel mai aprig, este gândirea însăşi. Ea trebuie să gândească împotriva ei însăşi…

Unii comentatori vorbesc despre un eşec al gândirii filosofice (europene), în general, şi al celei heideggeriene, în particular, atunci când caută filosofic raţional să „prindă” Fiinţa fiinţării. Şi aceasta deoarece [4]:

„Alungarea nefiinţei a născut, de fapt, o utopie a Raţiunii absolute în gândirea europeană, o inegalabilă putere de a dura peste secole şi milenii. Utopie a raţiunii? Poate ar trebui să vorbesc despre Utopia pur şi simplu, în forma ei cea mai pură, mai metafizică şi mai abstractă. A extrage fiinţa din îmbrăţişarea nefiinţei, a o exclude apoi hotărât pe cea de a doua ca pe ceva impur şi nefast, lăsând în loc numai fiinţa unică, imobilă şi perfectă; a invoca ca un iluminat, zeiţa Raţiunii pentru a garanta reuşita operaţiei – nu-i asta tocmai descrierea cea mai generală a Utopiei? Sau, poate, e cumva chintesenţa acelei curioase preocupări cvasi-utopice pe care, de două mii cinci sute de ani, persistăm să o cultivăm mai bine sau mai rău, numind-o ’filosofie’…”

Să fie încercarea lui Heidegger ultima de a salva, prin filozofie, o asemenea utopie?

Spune Parmenide, cel care a stat la originea ei [5]:

„Ei bine, voi spune aşadar: tu ia însă aminte la cuvântul pe care-l auzi (despre aceasta):
Care sunt singurele căi ce pot fi luate în seamă pentru o interogare.
Una: cum este (ce este ea, fiinţa) şi cum imposibilă (este), de asemenea, nefiinţa.
Aceasta este cărarea încrederii întemeiate, căci ea urmează stării de neascundere.
Cealaltă însă: cum nu este şi totodată cât de necesară nefiinţa.
Aceasta deci, astfel vestesc, este o potecă ce nu trebuie urmată defel,
Căci nu poţi cultiva cunoaşterea nefiinţei, deoarece nu poate fi prinsă nicicum …”

În Fiinţa şi timp, apărută în 1927, Heidegger face o primă tentativă eşuată când doreşte,cu disperare, să găsească direct – cum altfel, decât filosofic? - esenţa «fiinţării», adică «Fiinţa» acesteia, în momentul în care, într-adevăr, această «fiinţă» ’iese din ne-ascundere’. Şi ajunge la concluzia că acest lucru se întâmplă doar atunci când subiectul,

„înţelegându-se pe sine şi lumea sa în chip ecstatic (s.m. G.M.)…Dasein-ul (fiinţa fiinţării) factic [apare] în aceste orizonturi (s.m.) [care sunt în afara «fiinţării» n.m. G,M.] către fiinţare…”[6]

Sau, eventual, într-un moment aiurea, ca un «bip» dat de NiciUnde, care se pierde apoi în Nimic. Iar, prin aceasta, de fapt, se părăseşte domeniul unei filosofii «raţionale» a unei Raţiunii absolute, abstracte (ajunsă la apogeu la Kant şi Hegel). Iar Heidegger se întâlneşte cu un astfel de ecstatic, ajungând astfel la limita la care ne conduce ’ Pericolul cel rău, şi de aceea cel mai aprig, [care] este gândirea [raţională] însăşi. Ea [trebuind] să gândească împotriva ei însăşi…’. La un ecstatic care pare a fi de natură mistică.

Ajunşi în acest punct al voi apela la o lucrare ciudată, mult diferită de celelalte ale lui Derrida şi puţin luată în seamă de comentatori. Şi anume, la Credinţă şi cunoaştere. Veacul şi iertarea [7]. Care îl opune pe Heidegger lui Kant.

Acolo el vorbeşte de trei locuri: ’insula (vezi şi cea a lui Euthanasius eminesciană, spaţiu al vieţii, cât şi al morţii), Pământul Făgăduinţii şi pustia’.

De fapt toate trei par a se subsuma unui Pustiu interior în care

„… [există uneori un loc] fără ieşire sau drum sigur, fără cale şi fără sosire, fără exterioritate din care harta să fie previzibilă, iar programul - calculabil …o anumită epokhè care constă – pe drept sau pe nedrept, căci miza e foarte gravă – în a gândi [misticul] sau în a [îl] face să apară „în limitele simplei raţiuni”…Întrebare conexă: ce mai rămâne azi din acest gest „kantian”? Cum ar arăta azi o carte intitulată, precum cartea lui Kant, Religia în limitele simplei raţiuni?”

în care Kant s-ar strădui să dea seamă de originea raţională a unui rău care rămâne de neconceput pentru raţiune, afirmând în acelaşi timp că interpretarea Scripturii excedă competenţele raţiunii şi că, dintre toate „religiile publice” care au existat vreodată, doar religia creştină va fi fost o religie morală.

Aici nu este nici un fel de contradicţie. Ci doar o imensă confuzie între religie (fie ea şi creştină) şi mistică. Pentru că, aşa cum spune Derrida, Heidegger sesizând acest fapt de pe poziţia unui protestant, ajunge la concluzia că revelabilitatea precede orice revelaţie a oricărei religii. Adică sentimentul mistic apare şi însoţeşte Omul încă de când acesta a devenit Homo sapiens printr-o mutaţie bruscă a Omului neanderthalian. Iar mistica nu prea are nici o legătură cu morala, fie ea chiar şi «legea morală din mine» cum zice Kant în Critica Raţiunii pure. Şi, dacă chiar ne referim la religia creştină, sare acum în aer Ţuţea[8]:

„Spunea Kant că el e propriul său legiuitor şi stăpân [atunci când afirmă «Două lucruri au mişcat deopotrivă sufletul meu: cerul înstelat şi legea morală din mine»]. Spunea că e el legiuitor şi stăpân. Lucru la care eu am făcut aşa: Pârţ! Aşa e el legiuitor şi stăpân, cum sunt eu popă aici în cartier. Cum să fii legiuitor şi stăpân într-un univers în care eşti înlănţuit?...Ştiţi dumneavoastră unde e omul…absolut liber? Într-o bisericuţă de lemn din Maramureş, unde sacerdotul…vorbeşte de mistere, de taine şi se lasă învăluit de ele…”

Acum Ţuţea nu mai este «religios»; el devine mistic. Iar misticii, ca şi poeţii de altfel, s-au înţeles şi se înţeleg perfect indiferent de religia căreia îi aparţin (sau nu). De altfel, atât misticii cât şi poeţii aparţinând unui anumite religii sunt, oarecum, marginalizaţi pentru că pot deveni periculoşi pentru religia respectivă.

Dar să revenim. Să se rezume totul la acel mistic; să fie singura modalitate prin care intrând în ecstatic rămânem blocaţi? Nu, dacă cel ajuns acolo va reuşi să găsească o ieşire ascunsă de comunicare cu exteriorul (un fel de centru în interiorul unui labirint, centru care constituie singura ieşire posibilă pentru că şi intrarea a fost blocată odată cu pătrunderea în labirint) şi prin aceasta să ne aducă la ’Pericolul cel bun, şi de aceea mântuitor [adică la] vecinătatea poetului-rapsod’.

Odată cu Introducere în metafizică[9] (cu variante succesive începând din 1935, ca şi Originea operei de artă) Hridegger îşi schimbă strategia, apelând mai întâi la fiinţare (devenire), adică la ceea ce ni se arată în lumea noastră de toate zilele (la «facticitate» cum zice el), ca apoi să încerce din nou să ajungă filosofic raţional la «Fiinţa finţării» a unui absolut imuabil.

Astfel, în Introducere… [10] el începe cu ’Întrebarea fundamentală a metafizicii’ şi anume: ’De ce este de fapt fiinţarea şi nu, mai curând, nimic?’. Cu speranţa ca obţinând astfel un răspuns, pe de o parte, să delimiteze (implicit) domeniul metafizicii circumscris strict la fiinţare = devenire, iar, pe de altă parte să încerce, din nou, să ajungă la Fiinţa acesteia chiar dacă astfel este depăşită metafizica.

Şi ajunge, în final, la următoarele disocieri [11]:

„[1] Fiinţa, prin opoziţie cu devenirea, este permanenţa.
[2] Fiinţa, prin opoziţie cu aparenţa, este modelul permanent, veşnicul-acelaşi.
[3] Fiinţa, prin opoziţie cu gândirea, este elementul subiacent, ceea-ce-este-simplă-prezenţă.
[4] Fiinţa, prin opoziţie cu obligativitatea, este ceea-ce-se-află-mereu-aici-de-faţă ceea ce este obligatoriu, nerealizat încă sau deja realizat.”

Aici, prin negaţii succesive, amintind de teologia apofatică [12] el caută «conceptual» să delimiteze Fiinţa. Ajungând astfel din nou la o limită a Raţiunii (abstracte) pe care n-o poate depăşi «raţional». Căci [13]:

„Cum se poate implica filosofia [în acest caz]?...aici problema nu [mai] este să vorbim despre implicare, ci s-o împlinim…”

Adică să pătrundem în noi înşine (experimentând) în domeniul Fiinţei care se află în umbra fiinţării noastre de toate zilele. Dar atunci orice posibilitate de comunicare, în mod «conceptual», dispare. Şi dacă, aşa cum am mai spus, nu suntem mistici, dar «ne locuieşte poeticul» şi mai avem şi posibilitatea de a-l revela, vom putea numai să «sugerăm» şi nu statuăm (apodictic) pentru că nu avem cum. Aşa cum, de altfel, o face şi Heidegger în finalul discuţiei din Introducere în metafizică [14]:

„Astfel, o interogare originară şi exhaustivă a celor patru disocieri ne face să înţelegem următorul lucru: fiinţa care este circumscrisă prin ele trebuie, ea însăşi transformată în cerc care circumscrie şi în temei al întregii fiinţări.”

Adică ne propune o metaforă de genul unui halou/aură care înconjoară orice vieţuitoare (inclusiv plantă) cât este în viaţă, dar de care doar omul poate deveni, în anumite circumstanţe, conştient (’ea însăşi transformată în cerc care circumscrie şi în temei al întregii fiinţări’). Dar, atenţie: o asemenea aură este doar un semn/simbol, adică un termen mediu al acestei metafore speciale (aşa cum se va vedea atunci când vom discuta, în alte texte, despre «metafora vie» la Ricoeur şi de cea «revelatoare» la Blaga, precum şi de un tip aparte de simboluri asociat unor asemenea metafore). Şi nu trebuie să rămânem fixaţi asupra lui ca şi când atenţia noastră ar rămâne fixată asupra «degetului» care arată în loc să privim la ceea ce arată acest deget. Şi aceasta deoarece el, semnul, poate fi uşor confundat cu fiinţarea/devenirea - şi nu luat drept doar o indicaţie că, în interiorul nostru, sălăşluieşte Poetic - Fiinţa. Iar acest lucru este evidenţiat printr-o metaforă mult mai complexă propusă de H. în Originea operei de artă [15]:

„În sânul fiinţării ca întreg se află un loc deschis. Un loc de deschidere…Gândit din perspectiva fiinţării, el are un caracter de fiinţă…Acest centru deschis nu este deci închis de jur împrejur de fiinţare, ci însuşi centrul care luminează şi încercuieşte – asemenea nimicului pe care abia dacă îl cunoaştem – întreaga fiinţare.”

Vă las singuri să gustaţi farmecul acestei noi metafore în care paradoxul dispare. Fără a fi vorba de nici o «dialectică» (hegeliană: teză, antiteză, sinteză) ci, pur şi simplu, de sugestia metaforică. Dar dacă, totuşi, doriţi să încercăm o decriptare (şi ea încripată), utilizând o «vedere interioară», atunci am putea, poate, «vedea» cum în centrul fiinţării în lumea noastră cea de toate zilele se deschide Fiinţa care, la rândul său, învăluie din alt topos, diferit de cel al «lumii», fiinţarea/ devenirea.

Aici se termină acest prim text.

Întrebări pentru discuţii şi texte viitoare
(a) «Ecstaticul» în care intră Poetul (nu numai cel care se exprimă prin limbaj „literar”) este acelaşi cu cel al «Extazulului» care, se zice, îl încearcă pe Mistic? Dacă da, atunci ce se întâmplă cu poeţii „damnaţi”?
(b) Cum «dă» Fiinţă poetul textelor sale pentru ca acestea să poată fiinţa?
(c) Poate ’limbajul să se întoarcă asupra lui însuşi ca asupra unui lucru (text obiectualizat) şi să îi confere acestuia atribute şi putere’ cum se zice în cadrul «filosofiei analitice»?...

Mă opresc, deocamdată, la acestea în cadrul restrictiv al doctrinei lui Heidegger pe care mi l-am propus înainte de a trece la alţi autori.

Note

[1] Heidegger Martin (1982),Originea operei de artă, traducere Thomas Kleininger & Gabriel Liiceanu, p. 201, Bucureşti: Univers.
[2] Op. cit, p. 208, Note aparţinând lui Liiceanu Gabriel la capitolul Arta şi spaţiul
[3] Heidegger Martin (1982), Originea operei de artă, p. 316.
[4] Cornea Andrei (2010), O istorie a nefiinţei în filozofia greacă, p. 46, Bucureşti: Humanitas.
[5] Citat în Heidegger Martin (1999), Introducere în metafizică, traducere Gabriel Liiceanu & Thomas Kleininger, p. 151. În Piatkowski Adelina & Banu Ion 1979, Filosofia greacă până la Platon, vol. I, partea 2-a, p. 233, Bucurşti: ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, găsim următoarea traducere din greaca veche a spuselor lui Parmenides: ’Trebuie spus şi gândit că fiinţa este: căci a fi este [posibil], dar neantul nu e [posibil]: tocmai ceea ce ţi-am poruncit să iei aminte’. Altă traducere din greaca veche găsim la Cornea Andrei (2010), O istorie a nefiinţei în filozofia greacă, p. 37: „Trebuie spus şi gândit că fiinţa este; căci a fi este. Dar nimicul nu e…”. Am dat cele trei alternative de traducere (şi mai există şi altele) deoarece citatul din Parmenides stă la baza întregii gândiri heideggeriene şi este prea important pentru a nu verifica diversele traduceri.
[6] Heidegger Martin (2003), Fiinţă şi timp, traducere Liiceanu Gabriel & Cătălin Cioabă, p. 485, Bucureşti: Humanitas.
[7] Derrda Jaques (2004), Credinţă şi cunoaştere. Veacul şi iertarea, pp. 13 – 15, Piteşti: Paralela 45.
[8]Ţuţea Petre (1992), Între Dumnezeu şi Neamul meu p. 25, Bucureşti: Fundaţia Anastasia
[9] Heidegger, Introducere în metafizică.
[10] Ibid. p.9.
[11] Ibid. pp 264 – 265.
[12] Stăniloaie Dumitru (1996), Teologia Dogmatică Ortodoxă), vol. I, Bucureşti: Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.
[13] Heidegger, op. cit. p. 267.
[14] Ibid. p. 266.
[15] Heidegger, Originea operei de artă, p. 67.

Comentarii

Cum tema pe care o propuneți e prea tentantă, domnule

Cum tema pe care o propuneți e prea tentantă, domnule Gorun, voi îndrăzni să mă apropii și eu… timid, ca orice „căutător”; dacă alunec, sper să-mi dea cineva o mână de ajutor. :)

I.) Pornesc de la „ [b]Pericolul cel rău, şi de aceea cel mai aprig, este gândirea însăşi. Ea trebuie să gândească împotriva ei însăşi, ceea ce doar rar îi stă în putinţă.”
Iată ce aflăm în Corpus Hermeticum, mai precis, în „Craterul sau Monada” :
„2.Și astfel [pe Pământ] el a trimis Cosmosul acestui Trup Divin – omul, ființă nemuritoare și totuși muritoare. Iar omul era mai înzestrat decât toate viețuitoarele și decât Lumea, datorită Rațiunii (Logos) și Minții sale. [a Intelectului]. Căci omul a ajuns să contemple lucrările Zeului și s-a minunat și l-a cunoscut pe Creator. 3. Căci Zeul a împărțit Rațiune (Logos) tuturor oamenilor, însă nu și Minte.”

Apare aici o distincție clară între Intelect și Rațiune, asupra căreia se revine de mai multe ori, de ex. în „Despre Mintea Comună” (unde cuvântul „comună” nu „banal” vrea să însemne, ci „comună Omului și Divinității) – iată ce îi spune Hermes fiului său, Tat:
,,Însă îmi pari, Fiule, neștiutor în privința măreției Rațiunii (Logos). Căci Binecuvântatul Zeu, Daimonul cel Bun [„Demiurgul” din tradiția gnostică], a spus: „Sufletul este în Trup, Mintea în Suflet; însă Rațiunea este în Minte și Mintea în Zeu și Zeul este Tatăl tuturor acestora. [„Dumnezeul ascuns” de care vorbește Cusanus, de ex.]
Și mai departe, se spune, întru limpezire și întărire, că „Prin urmare, Rațiunea este imaginea (eidolon) Minții; iar Mintea a Zeului; Trupul – a Formei, iar Forma, a Sufletului”.

Parcă se aude vocea lui Nichita, făcând arc prin timp și prin „Foamea de cuvinte”:
„Nu pot să mănânc decât forme,/ scoarțe, învelișuri și atât, / ceea ce privirilor enorme/ li se înfățișează urât. / În străfundul fiecărui lucru nu există/ până la urmă decât un cuvânt - / înfățișarea trupului meu, tristă,/ știe legea acestui pământ,/ că până la urmă în lucruri nu este/ în miezul miezurilor decât un cuvânt. / rege al întinderii acestea/ cu vițele arde în vânt.”

Să fie aici vorba de „Idee” sau, în limbaj hermeneutic, de „rădăcina Formei”, Arhetipul? Nu cumva tentația omului de a desface acest înveliș, de a gusta din Pomul Cunoașterii, nu acesta să fie „pericolul cel rău” de care vorbește Heidegger? Iar în spatele ei, sau dincolo de, ce ar mai fi, decât Tăcerea, pe care metafizicienii și misticii (indiferent de numele formei religioase, supra-religioasă, filosofice etc.) o consideră Realizarea absolută? Și nu spre depășirea condiției sale este atrasă, în mod „surpa-conștiet” (cf. R.G.), Rațiunea, atunci când își întrezărește limitările?
Poate că de aici ar trebui să înceapă căutarea Poeziei, deși misticii au atras mereu atenția asupra riscului la care se supune cel nepregătit, „neinițiatul”, și asupra costului pe care vizionarul îl va plăti - renunțarea la (sau depărtarea de) ego, distincție, individualitate, adică... la tot ceea ce are mai scump omul modern.

„Nu există poeți, există Poezie” – noi admirăm o frază, Nichita a trăit-o. Utopie? Privită din colțul Rațiunii, poate fi catalogată astfel, nu?

II) alături de citatul din Ființa Ființării [„Alungarea nefiinţei a născut, de fapt, o utopie a Raţiunii absolute în gândirea europeană…”], dați-mi voie, domnule Gorun, să așez un alt citat, fiindcă mi se pare că cele două converg întrucâtva, și să rog să-mi spuneți dacă ori în ce privință mă înșel (spun de la bun început că nu l-am citit pe Heidegger)
„Dacă prin Neființă nu se înțelege decât purul neant, e inutil să se mai vorbească despre ea, căci ce se poare spune despre ceea ce este nimic? Însă ar fi cu totul altceva dacă s-ar considera Neființa ;ca posibilitatea de a fi; Ființa este manifestarea Neființei astfel înțeleasă, fiind cuprinsă în starea potențială în această Neființă. Raportul Neființei cu Ființa este deci raportul non-manifestatului cu manifestatul, putându-se spune că non-manifestatul este superior manifestatului căruia îi este principiu, deoarece el conține în potență tot manifestatul, plus ceea ce nu este, n-a fost și nu va fi niciodată manifestat.” (Rene Guenon - „Demiurgul și alte studii tradiționale”)

Oare nu această Posibilitate este „Ființa cu caracter de Neființă” aflată „în sânul Ființării ca întreg”, așadar ca Tot Universal? Spune Heiddeger mai departe: „Acest centru deschis nu este deci închis de jur împrejur de fiinţare, ci însuşi centrul care luminează şi încercuieşte – asemenea nimicului pe care abia dacă îl cunoaştem – întreaga fiinţare.”
„ – asemenea nimicului” spune H. – „asemenea”, și nu „identic”; merg mai departe și iată ce găsesc la Rene Guenon, ( aceeași carte, cap. „Observații asupra producerii numerelor”) :
„Conform Kabbalei, Absolutul, pentru a se manifesta, s-a concentrat într-un punct infinit de luminos, lăsând tenebrele de jur împrejurul lui; această lumină în tenebre, acest punct în întinderea metafizică fără limite, acest nimic ce e totul într-un tot ce nu e nimic, dacă se poate spune așa, este Ființa în sânul NeFiinței, Perfecțiunea Activă în sânul Perfecțiunii Pasive. Punctul luminos este Unitatea, afirmarea Zero-ului metafizic, care e reprezentat prin întinderea nelimitată, imagine a infinitei Posibilități Universale.”

……
O să mă opresc, deocamdată, aici, deși am ajuns la Semne și Simbol. dar și mâine e o zi, firește. și se anunță a fi una senină, așa spune mierla care, de câteva zile, „mă locuiește” (la propriu). :)

Mulţumesc Adriana Pentru răbdarea de a parcurge

Mulţumesc Adriana

Pentru răbdarea de a parcurge textul.

După acest duş rece pe care mi l-ai servit, mă simt umilit că de atâta timp nu m-am învrednicit să citesc acel „Corpus hermeticum”; precum nu l-am citit, decât pe sărite, nici pe R.G. Am s-o fac cât de curând voi putea. Dar asta, sunt sigur, nu mă va putea apropia de interpretarea ta faţă de care textul meu îşi râde singur de el.

Cu toate acestea îndrăznesc să spun cele ce urmează.

Ceea ce reţin din comentariul tău este că Heidegger prin „Acest centru deschis nu este deci închis de jur împrejur de fiinţare, ci însuşi centrul care luminează şi încercuieşte – asemenea nimicului pe care abia dacă îl cunoaştem – întreaga fiinţare.” se întâlneşte cu marii gnostici prin Poeticul care depăşeşte filosofia (aşa cum o înţelegem noi astăzi).

Şi se mai întâmplă ceva.

Oricum, Poetul ca şi orice Mare Gnostic, e sortit totuşi utopiei. Şi aceasta deoarece fiind „locuit de Fiinţa” infinită şi astfel autoreferenţială în identitatea sa, el, poetul/gnosticul nu poate sugera (metaforic) decât cel mult (prin absurd) un număr infinit numărabil (cantorian) de sensuri ale Fiinţei şi nu toate sensurile de puterea continuului (tot cantorian) ale Acesteia. Prin urmare cred că are dreptate Andrei Cornea să afirme că avem de-a face, noi europenii, de peste două mii de ani cu o „Utopie pur şi simplu, în forma ei cea mai pură, mai metafizică şi mai abstractă”. Lucru ce s-a răsfrânt (aiurea?!) într-o anumită logică care a preluat „Identitatea” (autoreferenţialităţii Fiinţei) drept principiu de bază căruia ar trebui să i se conformeze lumea noastră (concretă) de toate zilele. Dar asta pare a fi altă problemă. Şi nu e! Pentru că zice tot Heidegger: „…unde acţionează propriu-zis nihilismul autentic? Acolo unde se păstrează contactul cu fiinţarea curentă şi se crede că e de ajuns să iei fiinţarea, aşa cum s-a făcut până acum, ca fiinţare pur şi simplu. Însă în felul acesta întrebarea privitoare la fiinţă este recuzată, iar fiinţa e tratată ca un nimic (nihil), ceea ce într-un anume fel ea şi „este” în măsura în care fiinţează. A avea de-a face doar cu fiinţarea în vreme ce se cade în uitarea fiinţei – iată ce este nihilismul. Nihilismul înţeles astfel este, el abia, temeiul acelui nihilism pe care Nietzsche l-a expus în cartea întâi din Voinţa de putere.”. Acelaşi nihilism care azi, departe de a nega „Identitate”, o atribuie cu o eroare de putere exponenţială, devenirii/”fiinţării” deoarece această devenire extrem de accelerată acum, în lumea noastră curentă , a «devenit» atât de «reală» şi concertă. Aşa cum de altfel se întâmplă şi în «poetica PoMo». De care toată lumea zice că am scăpat (mai ales cei ce o practică, în continuare, cu fervoare). În alt text voi reveni (eroarea este umană, perseverarea…). Ca şi asupra corelatului constituit de «analitica limbajului».

Da, Virgil. Este un fel de premieră (l-am postat

Da, Virgil. Este un fel de premieră (l-am postat simultan şi pe alt site). Deocamdată nu îmi propun să public pe hârtie textele din această serie. Ele sunt o încercare de discuţii interactive, unele dintre reacţii fiind preluate (cu specificarea interlocutorilor) si dezvoltate in postări viitoare. In acest sens, în măsura în care îmi este permis (aştept răspunsul tău) voi prelua păreri ce mi se vor părea interesante de pe celalalt site (fără a specifica sursa ci numai numele celui care a intervenit, sub eticheta, de exemplu, de „convorbiri particulare”).

De fapt ideea de a începe seria mi-a venit de la cele doua "mese rotunde" pe care le-ai propus. Sincer, nu mă aşteptam ca o abordare de genul celei pe care o propun să stârnească prea mare interes. Dar daca ea va prinde, in primul rând eu voi fi cel ce va câştiga.

Mai vreau sa adaug ca în cazul fiecărui autor asupra căruia mă voi focaliza (Heidegger, Ricoeur, Blaga, Wiigenstein, gnostici si alţii, eventual din alte contexte culturale decât cel occidental ), voi căuta să "intru" - pe cat va fi posibil - in pielea sa, fără a-l "deforma" ("deconstrui" si "re-descrie"). Din acest motiv este posibil ca de la un autor la altul punctele de vedere să nu coincidă; ba chiar să fie divergente. Rămânând ca la sfârşit să încerc a mă distanţa, inclusiv de punctul meu de vedere şi să privesc lucrurile „detaşat”. Proiectul mi se pare destul de greu de înfăptuit. De aceea am specificat în „Preambul” că „încep acest şir de texte, sperând că îl voi şi termina”. Omul propune şi…etc.

P.S. Mă bucur că a re-apărut Bobadil. Îi simţeam lipsa…

Absolut lăudabilă inițiativa, asta ca să nu mai

Absolut lăudabilă inițiativa, asta ca să nu mai menționez spumanta vitalitate a lui Sixtus, un om cu care nu pot decât să mă laud așa, ca ardeleanu', că am stat pe prispă împreună.
Ce obiectez însă este că nu cred că aici, pe Hermeneia, sau pe 'celălalt site' - care o fi el - e oportună o dezbatere cu asemenea conotații profunde și legături cum propune maestrul Sixtus. Este o dezbatere mai degrabă demnă de aula Academiei sau de ce nu, de aleea șahiștilor din Cișmigiu pe care nu am uitat să o frecventez din când în când.
Poate că aici, pe Hermeneia, o dezbatere directă pe tema poeziei și de ce nu, cu un focus cât mai actual, cu nume de poeți actuali, chiar dacă nu încă recunoscuți, ar fi mai binevenită.
În acest sens Virgil a făcut un demers la prima masă rotundă, pe care am citit-o absent fiind.
Dar cred că s-ar putea merge mai departe, la cazuri concrete, ca în eseul de față, care însă, repet, țintește cred eu prea sus.
Este doar o sugestie desigur...
Eseul este prima mea iubire dar, ce să-i faci, acum, la bâtrânețe, m-am îndrăgostit de o bacantă.
Andu

„Mă bucur că a re-apărut Bobadil. Îi simţeam lipsa…[ Pe

„Mă bucur că a re-apărut Bobadil. Îi simţeam lipsa…[ Pe bune]”.

Ca pensionar cu acte în regulă mă preumblam, mai zilele trecute, pe „aleea şahiştilor din Cişmigiu pe care nu am uitat s-o frecventez din când în când”. Şi acolo peste ce dau? Păi peste una dintre disputele, relativ frecvente, dintre Magistrul Sixtus şi maistoraşul Bobadil. La care se strânseseră câţiva, nu prea mulţi, căscând de plictiseală. Recunosc că din punctul meu de vedere, nu ştiu de ce, astfel de dispute mă interesau în cel mai mare grad. Păcat că am pierdut începutul şi am intrat doar pe faza în care maistoraşul venise spăşit să dea nu ştiu ce examen scris cu Magistrul, văicărindu-se cum că ar fi imperios necesar să se amâne examenul pentru că, aşa şi pe dincolo, cu o seară înainte fusese prin tot soiul de terase, baruri, cazinouri şi altele asemenea şi, în principal – asta conta îndeosebi – nimerise în final la un salon de masaj erotic unde ajunsese să constate că „Eseul este prima mea iubire dar, ce să-i faci, acum, la bătrânețe, m-am îndrăgostit de o bacantă”. În concluzie, cerea amânarea pe motiv că oboseala (psihică, dar mai ales fizică) îl excedase atât de profund încât nu mai putea face faţă examenului scris (dacă ar fi fost doar oral, mai treacă-meargă). La care, nesimţitul ăla de Sixtus i-a replicat sec: Ştii ce, Bobadilică, eu de examenul scris nu te scutesc. Aşa că nu-ţi mai rămâne nimic altceva de făcut decât să încerci cu mâna ailaltă. Bineînţeles că a urmat, cu gingăşie. un şir de invective dintr-o parte în alta. Care, după ce s-a sfârşit, preopinenţii (cum se întâmplă întotdeauna cu cei doi) s-au împăcat şi au plecat, braţ la braţ, voios („Noi cu muşchii de oţel/ vom culege muşeţel”) unde în alt loc decât pe Hermeneia ca s-o ia de la început cu cearta. Pe Hermeneia pe unde şi eu, din când în când, zapez pe calculator pentru a-mi lua „metrul cub de cultură” cum se zice. Mai ales când încearcă nevastă-mea să mă prindă că vizionez filme pentru adulţi (frecventate mai mult de copii; adolescenţii n-au nevoie) şi nu reuşeşte neam!

Problema e alta… Că ăia de pe H., mai devreme sau mai târziu, o să se cam sature de amândoi şi o să-i trimită la programul ăla de-i zice Rabla. Şi atunci cum o să mai scap de nevastă-mea (că ăsta era singurul divertisment care mă interesa de pe acolo)?

:)) cu riscul de a comite un offtopic, spun că dialogul

:)) cu riscul de a comite un offtopic, spun că dialogul (sper să fie dialog, până la urmă) dintre Magistrul Sixtus și Babodil e delicios!

Domnilor, stau și eu pe-aici, să vă aduc câte un pahar cu apă rece, între două „șirul de invective”. :)

Andu, bine te-ai reîntors! (mă grădesc să-ți uzez asta înainte de a mă face să regret urarea...)

OK, ca să nu dau așa, cu piciorul în mod nepermis

OK, ca să nu dau așa, cu piciorul în mod nepermis 'probei scrise' subliniez că din prezentul eseu ca un ecou am rezonat cel mai mult cu partea 'trei pericole amenință gândirea' și asta pentru că m-a adus în proximitate cu ideile daoiste din ultimile mele lecturi, printre care și cu Rene Guenon în Marea Triadă. Interesant eseu... Plus câteva trimiteri și paralele la Ternar și Trinitate care, recunosc, nu m-au lăsat să adorm până ce, de partea cealaltă, în lumea reală, Djocovici îl învingea pe Ferrer într-o partidă antologică pe durata căreia chiar am crezut, lecturînd și privind cu un singur ochi utopic, că un bătrân ar mai putea învinge perfecțiunea doar prin experiență.
În rest, onorabile... ne mai citim, de aceea suntem pe acest site de cultură, nu? asta până când vreunul dintre noi, cel mai probabil eu, se va enerva impardonabil pe vreun act de grosolănie literară, va folosi un limbaj neadecvat într-un comentariu și va fi exclus imediat până la sfârșitul, să zicem doar ca exemplu, caledarului maiaș.
Andu